Disclaimer
Alle rechten waaronder de auteursrechten op al het materiaal op http://www.nobs.nl berusten bij NOBS of haar klanten. Alle rechten met betrekking tot namen en logo's berusten bij de respectievelijke rechthebbenden. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NOBS informatie (hieronder mede begrepen, maar niet beperkt tot, teksten, beelden en html-codes) in enige vorm of op welke andere wijze ook, te verveelvoudigen of openbaar te maken.

Linken en refereren naar NOBS is toegestaan onder vermelding van de URL http://www.nobs.nl . NOBS sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle schade, directe en indirecte schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van informatie, producten of diensten die via deze website worden aangeboden.


Gebruik van deze website

De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld op basis van betrouwbaar te achten bronnen. NOBS staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De informatie kan worden beschouwd als een bron van algemene informatie, maar nooit als een door NOBS op naam gegeven advies. Behalve indien uitdrukkelijk anders is vermeld, is NOBS niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of effectiviteit van de aangeboden producten of diensten, informatieteksten, of overige informatie op deze website. Het gebruik van informatie van deze website geschiedt volledig voor risico van de gebruiker.

NOBS geeft geen enkele garantie omtrent het functioneren, de beschikbaarheid of de toegankelijkheid van de website. Gebruik van deze website dat (i) het gebruik van andere bezoekers stoort, (ii) het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of (iii) de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.


Informatie van derden, producten en diensten

Deze website bevat links naar websites die door andere partijen dan NOBS worden geëxploiteerd. Dergelijke links worden uitsluitend voor het gemak van de gebruiker verstrekt. NOBS heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten. NOBS is niet aansprakelijk voor schade die wordt geleden door het gebruik van bovengenoemde informatie, producten of diensten. Wanneer u zonder verificatie of nader advies gebruik maakt van de geboden informatie, producten en diensten verstrekt door derden, doet u dit voor eigen rekening en risico.


Online communicatie

Omdat de integriteit en authenticiteit van e-mailberichten niet zijn gewaarborgd, adviseert NOBS u om vertrouwelijke of anderszins gevoelige informatie anders per e-mail aan NOBS te sturen. Indien u desalniettemin per e-mail berichten aan NOBS verstuurt, dan staat u in voor de integriteit en authenticiteit hiervan.


Uitsluiting van aansprakelijkheid

NOBS sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle schade, directe en indirecte schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van informatie, producten of diensten die via deze website worden aangeboden. NOBS sluit onder meer iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van (i) defecten, virussen en andere onvolkomenheden ten gevolge van de toegang of het gebruik van deze website, (ii) de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, (iii) het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website of per e-mail aan NOBS wordt gezonden of aan u wordt gezonden, (iv) het verlies van gegevens, (v) opslaan of gebruik van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld, of (vi) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van NOBS.

Toepasselijk recht
Deze website en alle op deze website gepubliceerde informatie (inclusief deze disclaimer) zijn in beginsel gericht op het Nederlandse publiek en worden beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is met uitsluiting bevoegd te oordelen over geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.


Wijzigingen

NOBS behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.